Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl

Przedszkole Nr 188 jest przedszkolem specjalnym dla dzieci słabowidzących.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 maja.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności
1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o odrębne przepisy.
Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice, potwierdzając podpisem na karcie ewidencji.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji:

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 10 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 40.

W placówce łącznie są cztery oddziały dziecięce, w tym:
1. jeden oddział dzieci 3 letnich,
2. jeden oddział dzieci 4 letnich,
3. jeden oddział dzieci 5 letnich,
4. zerówkaDzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela i  zatwierdzonego przez dyrektora Przedszkola.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.

Pokaż informacje o artykule