Loading ....
Przedszkole specjalne nr 188 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 188 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Kielecka 20
02-550 Warszawa
tel: (22) 849 94 17
e-mail: przedszkole188@o2.pl
strona: http://p188.przedszkola.net.pl

Przedszkole działania swoje opiera na Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
  5. zatrudnia specjalistów, zapewniając stałą konsultację i pomoc.


W przedszkolu, w miarę potrzeb, jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju.

Pokaż informacje o artykule